Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van EE Devices B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken, te weten:

I   Algemene bepalingen.

II  Algemene bepalingen voor het verrichten van diensten.

I.  Algemene bepalingen.

Artikel 1.  Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

EE Devices:  EE Devices B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65314883;

Opdrachtgever:  Degene aan wie EE Devices een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst:  De overeenkomst tussen EE Devices en de Opdrachtgever tot levering van producten en/of verrichten van diensten;

Voorwaarden:  De onderhavige algemene voorwaarden.

2. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EE Devices en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EE Devices, voor de uitvoering waarvan door EE Devices derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in de voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EE Devices en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van EE Devices zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. EE Devices kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Afbeeldingen, schema’s, modellen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, brochures, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door EE Devices verstrekte opgaven binden EE Devices niet. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van EE Devices binden EE Devices niet dan nadat en voor zover deze door de directie van EE Devices schriftelijk zijn bevestigd.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EE Devices daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EE Devices anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht EE Devices niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen EE Devices en de Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van EE Devices.

2. EE Devices zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren

3. Is voor de levering van bepaalde zaken of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever EE Devices derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EE Devices dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EE Devices aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EE Devices worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EE Devices zijn verstrekt, EE Devices geen (tijdige) toegang tot relevante locaties en/of voorzieningen en/of bestanden is verstrekt en/of diensten en/of leveranties van andere opdracht-nemers van Opdrachtgever niet tijdig zijn uitgevoerd en EE Devices daardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (deugdelijk) ter hand kan nemen, heeft EE Devices het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan EE Devices ter beschikking heeft gesteld. EE Devices is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EE Devices is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Levering van zaken geschiedt af bedrijf van EE Devices. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EE Devices gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens EE Devices gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van EE Devices daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Indien EE Devices met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is EE Devices niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Nakoming

1. EE Devices is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst EE Devices ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van EE Devices kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is EE Devices bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van EE Devices kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EE Devices op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EE Devices de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien EE Devices tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade aan EE Devices, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is EE Devices gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EE Devices, zal EE Devices in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EE Devices extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het EE Devices vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, te ontbinden. EE Devices zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van EE Devices op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel  5. Overmacht

1. EE Devices is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EE Devices geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EE Devices niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EE Devices of van derden daaronder begrepen. EE Devices heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EE Devices zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. EE Devices kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel EE Devices ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EE Devices gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling, rente en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EE Devices aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door EE Devices aangegeven.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de rente gelijk zal zijn aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.1, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is

4. EE Devices heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. EE Devices kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. EE Devices kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen jegens EE Devices, noch tot verrekening van het door hem aan EE Devices verschuldigde. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur van EE Devices schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien EE Devices echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door EE Devices in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van EE Devices totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met EE Devices gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door EE Devices geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van EE Devices veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om EE Devices daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Voor het geval EE Devices haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan EE Devices en door EE Devices aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EE Devices zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garantie

1. Op de door EE Devices te leveren zaken wordt een garantie verleend gelijk aan de door de fabrikant verleende garantie.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan EE Devices te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan EE Devices te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EE Devices in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient EE Devices in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal EE Devices de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van EE Devices, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan EE Devices te retourneren en de eigendom daarover aan EE Devices te verschaffen, tenzij EE Devices anders aangeeft.

6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

7. Rechtsvorderingen dienen binnen een jaar na tijdige reclame aanhangig te worden gemaakt bij de volgens de voorwaarden bevoegde rechter. Dit is een vervaltermijn. Dit geldt tevens voor alle overige vorderingen en verweren uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien EE Devices aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien EE Devices aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EE Devices beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van EE Devices.

3. De aansprakelijkheid van EE Devices is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. EE Devices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van EE Devices en de hulppersonen die door EE Devices bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de directie van EE Devices.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart EE Devices van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door EE Devices verrichte werkzaamheden, diensten en/of geleverde producten.

2.  Indien EE Devices uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden EE Devices zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EE Devices, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EE Devices en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

EE Devices behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EE Devices heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle informatie die de Opdrachtgever aan EE Devices heeft verstrekt met betrekking tot het personeel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zal als vertrouwelijk worden beschouwd en zal niet aan derden worden verstrekt zonder de schriftelijke instemming van de Opdrachtgever.

3. In afwijking op het voorgaande verleent de Opdrachtgever aan EE Devices door middel van de overeenkomst toestemming om de informatie van de Opdrachtgever te gebruiken voor kredietbeoordeling en/of ten behoeve van een (buiten)gerechtelijke incassoprocedure jegens de Opdrachtgever, indien en voor zover de Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Toestemming is niet vereist indien EE Devices op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken.

Artikel  13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit een aanbieding, offerte of overeenkomst,  of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland, zittingplaats Zutphen, en indien het geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de kantonrechter in de rechtbank Gelderland, zittingplaats Apeldoorn. Niettemin heeft EE Devices het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

II.  Algemene bepalingen voor het verrichten van diensten.

Artikel 14. Algemeen en definitie

Hoofdstuk II van de voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk I, van toepassing op de in het kader van de overeenkomst door EE Devices te verrichten diensten. Onder diensten wordt verstaan: het door of namens EE Devices leveren van diensten aan de Opdrachtgever welke omvatten a) het uitvoeren van drugs- en/of alcoholtests bij personeel van de Opdrachtgever, b) het leveren van de daarvoor benodigde testapparatuur, c) service- en onderhoudswerkzaamheden aan test- meet- en regelapparatuur en d) advies en consultancy werkzaamheden.

Artikel 15. Uitvoering van de overeenkomst

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar houden van een afgesloten ruimte benodigd voor de levering van de diensten van EE Devices. Opdrachtgever zal in dat kader de eventuele instructies van EE Devices onverkort opvolgen.

2. De Opdrachtgever wijst de werknemers aan die aan de tests zullen deelnemen. Hij draagt er zorg voor dat de tests zonder onderbreking door EE Devices uitgevoerd kunnen worden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die EE Devices lijdt als gevolg van de vertraging ontstaan doordat de deelnemende werknemers niet of niet tijdig beschikbaar zijn om mee te doen aan de tests.

Artikel 16. Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verklaart met betrekking tot de door EE Devices uit te voeren tests:

- dat de tests uitgevoerd worden in overeenstemming met het geldende drugs- en/of alcoholtestprotocol bij de Opdrachtgever;

- dat de medewerkers van de Opdrachtgever die worden getest toestemming hebben gegeven om de tests uit te voeren; 

- dat de werknemers het recht hebben op een second opinion, waarvan de kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

2. EE Devices is nimmer aansprakelijk voor gezondheidsschade en materiële schade van de werknemer wiens deelname aan de tests voortvloeit uit de overeenkomst tussen EE Devices en de Opdrachtgever. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem niets bekend is aangaande de (gezondheids)toestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

3. De Opdrachtgever vrijwaart EE Devices voor alle aanspraken van derden ter zake de verrichte diensten als nader omschreven in artikel 10 van de voorwaarden. Mocht EE Devices geconfronteerd worden met boetes in verband met verrichte diensten dan is de Opdrachtgever jegens EE Devices aansprakelijk voor deze boetes. Artikel 10 lid 2 is hierop van overeenkomstige toepassing.